Veilig werken (arbo)

Veilig en gezond werken in de papier- en kartonindustrie

VNP ondersteunt haar leden om op een efficiënte manier te werken aan veiligheid en gezondheid in de aangesloten bedrijven. Op gemeenschappelijke thema’s wordt programmamanagement, ondersteuning en lobby geboden, zodat kostenvoordelen ontstaan bij de opzet en uitvoering van deze activiteiten.

Kennis ontwikkelen en beschikbaar stellen
Al vele jaren wordt sectoraal geïnvesteerd in het ontwikkelen en delen van veiligheidskundige kennis. Eerst vanuit de arbo-convenanten en later in de sectorale arbocatalogus is voor branchespecifieke thema’s gewerkt aan oplossingen die als ‘goede praktijken’ worden aangeboden. Het accent ligt hierbij niet alleen op technische oplossingen (beveiliging en afscherming), maar ook op de mens (veilig gedrag) en op organisatorische maatregelen (werkmethoden). De arbocatalogus is te vinden op de website van het Verbond P&K.

Implementatie ondersteunen
Het bundelen van kennis is de start geweest. Maar ook bij het toepassen van deze materialen is samenwerking gewenst. Bij de implementatie van de arbocatalogus is gekozen voor een risicogerichte aanpak. Bedrijven werken vanuit een risico-inventarisatie en -evaluatie gericht aan het bestrijden van risico’s en VNP sluit hierop aan door thematische ondersteuning te bieden voor de meest voorkomende risicogebieden. De ondersteuning bestaat uit voorlichting en overleg, dat bijvoorbeeld via de VNP-arbocommissie wordt georganiseerd.

Safety checks
In overleg met de Inspectie SZW heeft VNP een systeem ter controle van de veiligheid in de fabrieken ontwikkeld: safety checks. Uitgangspunt hierbij is dat de branche zelf een vinger aan de pols houdt; arbodeskundigen uit de lidbedrijven bezoeken elkaar. Tijdens de bezoeken wordt advies gegeven over actuele veiligheidsrisico’s in het bedrijf. Het mes snijdt aan twee kanten, doordat het bezochte bedrijf advies krijgt van een collega met diepgaande kennis van zaken, terwijl de bezoekende safety checker zelf leert van de oplossingen die hij tijdens zijn bezoek tegenkomt.

Verder in veiligheid
Ondanks de goede samenwerking en de bereikte resultaten op arbogebied, heeft VNP de ambitie om als branche nog verder te verbeteren op het gebied van veiligheid en gezondheid. Gebleken is dat verbeteringen vanuit arbo – mits integraal aangepakt – een positief effect hebben op de totale bedrijfsvoering. Met initiatieven zoals een branche RI&E, goede praktijken, ongevalstatistieken en het aanbieden van opleidingen en voorlichting draagt de VNP actief bij aan een branche waarin gezond en veilig werken centraal staat.

Op de pagina ‘statistieken’ op deze website vindt u een overzicht van het aantal ongevallen met verzuim in de periode 2000-2015.