Laatste nieuws

Duurzaam Tijdschrift: 25 procent minder CO2!

In haar zoektocht naar een zo duurzaam mogelijk tijdschrift heeft Industrielinqs met het novembernummer van haar titel 'Duurzaam Geproduceerd' 25 procent reductie van de CO2-uitstoot (ten opzichte van het juninummer) gerealiseerd.

Een zorgvuldige afweging van doel en verschijningsvorm, in combinatie met een duurzame keuze voor en omgang met papier en productiemiddelen, levert een lagere klimaatimpact op. Samenwerking en een gemeenschappelijke (verduurzaming)doelstelling van betrokken partijen heeft grote effecten. ‘Duurzaam Tijdschrift’ is een initiatief van RVO, papierenkarton.nl en de VNP.

Duurzaam Tijdschrift maakt met een nulmeting de klimaatimpact van een tijdschrift inzichtelijk. Ook wordt het productieproces in kaart gebracht. Bij Duurzaam Tijdschrift worden de functie van een papieren tijdschrift, de materiaalkeuze, het materiaalgebruik, de productie(techniek), de distributie, de milieubelasting tijdens de gebruiksfase en de mogelijkheden na de levensduur onderzocht. Op basis hiervan wordt gekeken naar gemaakte keuzes en mogelijk duurzamere alternatieven.

Industrielinqs heeft aan de hand van de bevindingen een aantal groene besluiten genomen die resulteren in een aanzienlijk duurzamere uitgave van het tijdschrift Duurzaam geproduceerd.

Duurzaam Tijdschrift krijgt in 2015 een vervolg met een grote, bekende uitgever. De overeenkomst die dat mogelijk maakt werd op 18 november ondertekend door RVO en VNP.