Laatste nieuws

EC presenteert voorstellen energie- en klimaatbeleid 2030

De Europese Commissie presenteerde gisteren (22 januari) het voorstel voor het energie- en klimaatbeleid tot 2030. In maart spreken de Europese regeringsleiders zich uit over het Europese energie- en klimaatbeleid tot 2030.

Het voorgestelde pakket maatregelen draait om het terugbrengen van broeikasgasemissies. De belangrijkste doelstellingen zijn:

  • Een bindende CO2-reductie voor de gehele economie van 40 procent ten opzichte van 1990;
  • Het aandeel hernieuwbare energie moet minimaal 27 procent zijn. Dit is een Europese doelstelling; er zijn geen bindende nationale doelstellingen.

Naast een groot aantal voorstellen en maatregelen omtrent energie en klimaat vormen voorstellen over de emissiehandel een belangrijk onderdeel van het pakket. Voor de langere termijn (na 2020) gaat het om:

  • Een lager emissieplafond; het plafond daalt tot 2020 met 1,74 procent per jaar. Vanaf 2021 wil de Commissie een jaarlijkse daling van 2,2 procent realiseren;
  • Een flexibele veilingreserve ter stabilisering van de markt. Het mechanisme stuurt op de hoeveelheid rechten die in en uit de reserve kunnen stromen. Zijn er meer dan 833 miljoen rechten in omloop, dan gaat 12 procent van deze rechten naar de reserve. Zijn er minder dan 400 miljoen rechten in omloop, dan komen er 100 miljoen rechten vrij uit de reserve. Ook als de CO2-prijs meer dan drie keer zo hoog is als het gemiddelde van de afgelopen twee jaar, dan komen er rechten vrij.

Herziening van de ‘carbonleakagelijst’
Wat betreft carbon leakage wil de Commissie voor de komende herziening van de ‘carbonleakagelijst’ vasthouden aan de huidige criteria en aannames. Expliciet noemt de Commissie het handhaven van een referentieprijs van 30 euro per ton CO2. Dat wekt de suggestie dat er vermoedelijk weinig aanpassingen zullen plaatsvinden in de herziening van komend jaar.

Verder bestaat het pakket uit beschouwingen over de mogelijke gevolgen van de voorstellen, rapporten over de ontwikkeling van energieprijzen en de energiemarkt in de EU, een document over schaliegas en een serie toelichtingen in de vorm van vraag-en-antwoorddocumenten. De verwachting is dat een meerderheid van de EU-lidstaten instemt met het voorstel.

Papier en karton
Het behoud van ‘carbonleakagecriteria’ is voor de papier- en kartonsector een belangrijk onderdeel van de voorstellen. Aandacht is gewenst voor de samenhang tussen enerzijds bovenstaande voorstellen en anderzijds behoud van de concurrentiepositie van de Europese (maak)industrie. Met een emissiereductie van 40 procent poneert de EU een zeer ambitieuze doelstelling, die alleen op steun kan rekenen als ook op mondiaal niveau een klimaatakkoord wordt gesloten.