Duurzaamheid

Duurzaamheid in de
papier- en kartonsector

De Nederlandse papier- en kartonindustrie spant zich continu in om haar producten zo duurzaam en energiezuinig mogelijk te produceren. Op deze pagina leest u een aantal manieren waarop we daar invulling aan geven.

Verantwoord energiegebruik
Hoge energiekosten zorgen ervoor dat de beschikbaarheid van energie, de wetgeving eromheen en vooral energie-efficiency en emissiehandel belangrijke onderwerpen zijn binnen de branche. De ambitie om een milieuvriendelijke bedrijfstak te zijn, benadrukt het belang dat wordt gehecht aan een verantwoord energieverbruik. Onze sector committeert zich aan het nationale klimaatakkoord uit 2019, waarin ambitieuze emissiereductiedoelstellingen zijn opgenomen: 49 procent CO2-reductie in 2030, 95 procent reductie in 2050 (ten opzichte van 1990).

Energie-efficiencyverbetering
In de afgelopen 10 jaar is – ondanks een stijging van de productie met 27 procent – het absolute (primaire) energieverbruik gelijk gebleven. Papier- en kartonbedrijven hebben daarmee een energie-efficiencyverbetering van 23 procent gerealiseerd. De doelstelling van de sector is de efficiency steeds verder te verbeteren en het energieverbruik per ton product verder omlaag te brengen. Dit is niet alleen goed voor het milieu, maar ook voor de concurrentiepositie van de bedrijven.

Duurzaam ondernemen
De Nederlandse papier- en kartonindustrie is structureel bezig duurzamer en innovatiever te worden. Dit heeft ertoe geleid dat er meer papier wordt geproduceerd met minder mensen en minder impact op het milieu. De sector is koploper in het optimaal (her)gebruiken van grondstoffen en reststromen en gaat daarmee door om ook in de toekomst een van de koplopers te zijn op het gebied van duurzaamheid. Dit betekent een structurele focus op het verminderen van waterverbruik, het stimuleren van milieulabels, lagere emissies, dematerialisatie en het stimuleren van duurzame initiatieven.

Grondstoffen en recycling
Nederland = recyclingland. 86 procent van het papier dat in Nederland wordt geproduceerd heeft oudpapier als grondstof. Papiervezels kunnen tot 7 maal hergebruikt worden. Ook wat betreft het inzamelen van papier is Nederland wereldwijd één van de toppers: 85 procent van het papier wordt gescheiden ingezameld. De sector is 100 procent FSC- en PEFC-gecertificeerd.

De papier- en kartonsector werkt aan een zo optimaal mogelijk gebruik van grondstoffen en een zo hoogwaardig mogelijke inzet van reststromen. In dit proces wordt gebruik gemaakt van natuurlijke grondstoffen. Door de vezels in de natuurlijke vorm te gebruiken, blijven deze onderdeel van de kringloop. Voorbeelden zijn het papier met vezels uit tomatenstengels van Schut Papier, de eierdozen met grasvezels van Huhtamaki en het cradle-to-cradle hygiënisch papier van WEPA Nederland.

Voedselveiligheid
De eisen die aan verpakkingen worden gesteld zijn in Nederland opgenomen in de Warenwet. Daarnaast heeft de papierindustrie een richtlijn voor voedselveiligheid opgesteld. Hiernaast vindt u een link naar het document.

Zuinig op water
De Nederlandse papier- en kartonindustrie is al lange tijd bezig met allerlei projecten rondom water. Vrijwel onopgemerkt worden verbeteringen geïmplementeerd die het uitgangspunt vormen voor verdere projecten. Zo lopen er momenteel proeven op het gebied van waterhergebruik, het opwaarderen van proces- en afvalwater, maar ook voor het steeds slimmer omgaan met energie op de proceswaterzuiveringsinstallatie. Industriewater Eerbeek verzorgt de gezamenlijke waterzuivering van drie Gelderse papierfabrieken: DS Smith Paper De Hoop, Mayr-Melnhof en Neenah Coldenhove.

Meer dan 95 procent van het opgepompte water wordt gereinigd teruggegeven aan de natuur; emissies van schadelijk stoffen in het geloosde water zijn door de installatie van steeds verbeterde afvalwaterzuiveringen met tientallen procenten gedaald.