Fibre Future Festival

Kenniscentrum
Papier en Karton

Een integrale ketenaanpak.

Versnelling in energiebesparing vereist een integrale ketenbenadering: van grondstoffen via productie naar gebruik en uiteindelijk recycling van vezels. Niels Heij, Moreno Jochems en Henrike Holwerda van het Kenniscentrum Papier en Karton (KCPK) laten aan de hand van de ketenschakels op interactieve manier zien hoe op elk moment in de keten bijgedragen kan worden aan CO2-reductie en hoe deze ingrepen impact hebben op andere schakels.

Achtergrond
In 2018 richtte het KCPK zich op inventarisatie van technologieën die het bij gezamenlijke toepassing op eigen terrein en in combinatie met bestaande installaties theoretisch mogelijk maken papier en karton te produceren met 75 procent minder energie/CO2-emissie en in 2028 minimaal op kleine industriële schaal kunnen worden geïmplementeerd. In 2019 krijgt dit een vervolg door bestaande kennis en inzichten optimaal te implementeren of nieuwe technologie te ontwikkelen. Op verschillende momenten binnen het papierproductieproces is energie- en CO2-reductie te behalen, zeker als we de hele keten van grondstof tot eindproduct bekijken. In een keten hebben immers alle stappen invloed op elkaar.

Niels Heij
Niels studeert chemische technologie aan de hogeschool Van Hall Larenstein en de NHL in Leeuwarden. Hij doet zijn afstudeerproject bij het KCPK en houdt zich bezig met ontwerp en realisatie van een pilot voor bioraffinage van planten.

Ik verwacht dat de P&KI in 2030 vooral veel zal inzetten op besparing en vermindering van CO2-uitstoot door middel van elektrificatie en verdere optimalisaties. Ook verwacht ik dat de industrie misschien wel relevanter dan ooit is door de groeiende aandacht voor een circulaire wereld.’

Moreno Jochems
Moreno studeert werktuigbouwkunde aan de Hogeschool Utrecht en startte in februari 2019 bij het KCPK met afstuderen op het gebied van de multiportcilinder: een drooginnovatie. Tot februari werkte hij bij KCPK aan de inventarisatie van CO2-reducerende technieken en ondersteunde in de opbouw van de pilotopstellingen in de Papiertuin.

‘Ik hoop dat er in 2030 opschaling plaatsvindt van innovaties die zich nu in de pilotfase bevinden. Het omschakelen naar elektriciteit verhelpt het grotere probleem niet en er moeten verminderingen optreden in de gebruikte energie. Ik zal mijn best doen om dit werkelijkheid te maken.’

Henrike Holwerda
Henrike Holwerda is sinds september 2018 projectleider Eindproducten bij KCPK/Bumaga. Tot september 2018 werkte ze bij KCPK aan haar afstudeeropdracht voor de opleiding Industrieel Ontwerpen (Universiteit Twente) rondom de recyclebaarheid van multi-materiaalverpakkingen.

‘Ik verwacht dat de duurzaamheid van de papier- en kartonsector de komende jaren steeds meer onder druk komt te staan door veranderingen in de markt. Als we erin slagen om goed samen te werken met ketenpartners denk ik dat de vraag naar het mooie en duurzame papier en karton alleen maar toeneemt.’