Privacy

Privacy

Ons privacybeleid:

Privacybescherming is een kwestie van vertrouwen en jouw vertrouwen is voor ons van belang. Wij respecteren je privé- en persoonlijkheidssfeer. De bescherming en het wetconforme registreren, verwerken en gebruiken van jouw persoonsgerelateerde gegevens zijn daarom voor ons een belangrijke zaak. Wij willen graag dat je je bij het bezoek aan onze website en veilig voelt. Daarom houden wij ons bij de verwerking van je persoonsgerelateerde gegevens aan de wettelijke voorschriften. Hieronder vind je de informatie over de registratie en het gebruik van gegevens door ons.

De Koninklijke Vereniging van Nederlandse Papier- en kartonfabrieken/Koninklijke VNP, gevestigd aan Kruisweg 761 2132 NE in Hoofddorp, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
Koninklijke VNP
Kruisweg 761
2132 NE Hoofddorp
+31 20 654 30 55
Mevrouw F. Boerema is de Functionaris Gegevensbescherming van de Koninklijke Vereniging van Nederlandse Papier- en Kartonfabrieken.

Persoonsgegevens die wij verwerken
De Koninklijke vereniging van Nederlandse papier- en kartonfabrieken verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
– Voor- en achternaam
– Geboortedatum
– Telefoonnummer
– E-mailadres
– Overige persoonsgegevens die worden verstrekt omdat je een contactformulier invult en verzendt.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over hen worden verzameld zonder ouderlijke toestemming. Als je ervan overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
De Koninklijke vereniging van Nederlandse Papier- en Kartonfabrieken verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

– Verzenden van onze nieuwsbrief;
– Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren.

Geautomatiseerde besluitvorming
De Koninklijke Vereniging van Nederlandse Papier- en Kartonfabrieken neemt geen besluiten op basis van geautomatiseerde verwerkingen over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van de VNP) tussen zit.

Hoelang we persoonsgegevens bewaren
De Koninklijke Vereniging van Nederlandse Papier- en Kartonfabrieken bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren een bewaartermijn van maximaal 7 jaar voor het bewaren van je persoonsgegevens in ons systeem.

Delen van persoonsgegevens met derden
De Koninklijke Vereniging van Nederlandse Papier- en Kartonfabrieken verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.
Cookies of vergelijkbare technieken die wij gebruiken
De Koninklijke Vereniging van Nederlandse Papier- en Kartonfabrieken gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door de Koninklijke Vereniging van Nederlandse Papier- en Kartonfabrieken en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kunt indienen om jouw persoonsgegevens waarover wij beschikken (in een computerbestand) naar jou zelf of een andere, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdracht van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar de VNP. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek .

De Koninklijke Vereniging van Nederlandse Papier- en Kartonfabrieken wijst je er tevens op dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan hier.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
De Koninklijke Vereniging van Nederlandse Papier- en Kartonfabrieken neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze contactpersoon.